Світлодіодний світильник SWIT FL-C60D ( в комплекті)

Світлодіодний світильник SWIT FL-C60D ( в комплекті)

Результат проведення закупівлі: договір укладено
Детальный опис:

Документація на публічну допорогову закупівлю 1. Замовник: 1.1. Найменування. Комунальне підприємство «Телерадіокомпанія «Рудана» Криворізької міської ради (КП « ТРК «Рудана» КМР) 1.2. Код за ЄДРПОУ. 19438354. 1.3. Місцезнаходження. просп. Гагаріна, буд. 68, Довгинцівський р-н., м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50086. 1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, електронна адреса). Темчур Олександр Сергійович, голова тендерного комітету Комунального підприємства «Телерадіокомпанія «Рудана» Криворізької міської ради, тел. +38(067) 217-7755, tv@rudana.com.ua 2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі. , 53000,00 грн. (п’ятдесят три тисячі гривень 00 коп.)з ПДВ ( за рахунок власних коштів) 3. Інформація про предмет закупівлі. 3.1. Найменування предмета закупівлі. Світлодіодний світильник SWIT FL-C60D ( 2 шт.) ДК 021:2015 "31520000-7 — Світильники та освітлювальна арматура " 3.2. Опис предмета закупівлі, в тому числі технічні та інші параметри (додаток 3) Найменування та характеристики Кількість Одиниці виміру 1 Світлодіодний світильник SWIT FL-C60D ( в комплекті) 2 шт. 3.3. Рік випуску: не раніше 2018 року, та такий, що не був у експлуатації. 3.4. Місце поставки товарів. просп. Гагаріна, буд. 68, Довгинцівський р-н., м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50086. 3.5. Строк поставки товарів. З моменту підписання договору і до 01.03.2020 року. 4. Основні умови договору. Відповідно до проекту договору, наведеного в додатку 2 до документації. 5. Вимоги до оформлення цінової пропозиції. Цінова пропозиція складається відповідно до додатку 1 до документації. 6. Додаткова інформація. У складі своєї пропозиції учасник повинен надати в електронному вигляді (сканована завірена копія у форматі *.pdf) наступні документи: - цінова пропозиція, складена відповідно до додатку 1 до документації; - витяг, виписка і відомості з ЄДРПОУ; - свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ або витяг з реєстру платників ПДВ; - інші документи (за наявності) на розсуд учасника. ДОДАТОК № 1 ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ Юридична особа (найменуваня) Адреса Тел. ЄДРПОУ п\р ________________ в _____________ (Найменування банку) МФО _______________ Директор (__________________________________) Подаємо цінову пропозицію на участь у придбанні товару Світлодіодний світильник SWIT FL-C60D ( в комплекті) "31520000-7 — Світильники та освітлювальна арматура " Найменування та характеристики моделі товару Кількість Одиниці виміру Ціна грн. в т.ч. ПДВ Сума грн. в т.ч. ПДВ 1 Світлодіодний світильник SWIT FL-C60D ( в комплекті) 2 шт. Сума без ПДВ: ПДВ: Всього з ПДВ: Всього на суму: _________________________________________грн. _____коп., у тому числі ПДВ – _____________ грн. ______ коп. Директор _______________________ ДОДАТОК № 2 ДОГОВІР купівлі-продажу № _____ м. Кривий Ріг «____» ___________ 2020 року Товариство з обмеженою відповідальністю «ОПТА ВІДЕО» (надалі - ПРОДАВЕЦЬ), в особі Директора Лазебного Володимира Віталійовича, який діє на підставі Статуту з однієї сторони, та Комунальне підприємство «Телерадіокомпанія «Рудана» Криворізької міської ради (далі – ПОКУПЕЦЬ) в особі першого заступника генерального директора Темчура Олександра Сергійовича, який діє на підставі Наказу №151 від 26.04.2019 р, з іншої сторони, у подальшому іменуються Сторони, кожна окремо – Сторона, уклали цей Договір про нижченаведене: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 1.1. ПРОДАВЕЦЬ зобов’язується передати у встановлений строк у власність ПОКУПЦЯ, Світлодіодний світильник SWIT FL-C60D (в комплекті) ДК 021:2015 "31520000-7 — Світильники та освітлювальна арматура " згідно специфікації, (далі – Товар), а ПОКУПЕЦЬ зобов'язується прийняти цей Товар та вчасно його оплатити, відповідно до умов цього Договору. 2. НАЙМЕНУВАННЯ, КІЛЬКІСТЬ, ЯКІСТЬ ТОВАРУ 2.1. Найменування, кількість і ціна Товару узгоджені Сторонами у специфікації, яка є додатком до цього Договору та невід'ємною його частиною. 2.2. Якість Товару повинна відповідати сертифікатам виробника Товару. 2.3. Уточнення характеристик і додаткових вимог по якості, не передбачених у даному розділі Договору можуть бути додатково погоджені між Сторонами. 2.4. Гарантія на Товар встановлюється на строк встановлений виробником Товару для кожної одиниці Товару окремо та виконується ПРОДАВЦЕМ відповідно до гарантійних умов виробника та не може бути меншим ніж 1 рік. 2.5. ПОКУПЕЦЬ має право пред'явити претензію ПРОДАВЦЮ по кількості і якості Товару. Претензія подається у письмовій формі ПРОДАВЦЮ: - по кількості – протягом семи днів з моменту поставки відповідного Товару; - по якості − в 2-ох місячний термін з моменту поставки відповідного Товару. 2.6. При виникненні претензій по кількості і якості Товару, що трапились з вини ПРОДАВЦЯ, останній повинен здійснити додаткову поставку або заміну неякісного Товару протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання претензії від ПОКУПЦЯ. Всі витрати пов'язані із додатковою поставкою або заміною Товару неналежної якості, несе ПРОДАВЕЦЬ. 3. УМОВИ Й СТРОКИ ПОСТАВКИ 3.1. Поставка Товару здійснюється ПРОДАВЦЕМ протягом 5 (п’яти) робочих днів за видатковою накладною відповідно до специфікації за адресою: просп. Гагаріна, буд. 68, Довгинцівський р-н., м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50086. з моменту підписання Сторонами цього Договору. 3.2. За згодою сторін, ПРОДАВЕЦЬ має право на дострокову поставку Товару. 3.3. Датою постачання Товару є дата підписання ПОКУПЦЕМ видаткової накладної. 4. СУМА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 4.1. Загальна сума Договору складає: _________ грн ( ___________грн. ____ коп.), в т.ч. ПДВ _______ грн. (____________ грн. __________ коп.). З урахуванням всіх платежів, включаючи вартість доставки Покупцю. 4.2. Оплата Товару проводиться у національній грошовій одиниці на розрахунковий рахунок ПРОДАВЦЯ: 100 % передоплата . 4.3. Після підписання Договору, сума Договору та ціна Товару не змінюються. 5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ 5.1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання й діє до виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором – до повного їх виконання. 5.2. Договір може бути достроково розірвано тільки за взаємною згодою Сторін. Кожна зі Сторін вправі внести пропозицію про дострокове розірвання цього Договору, яка повинна бути розглянута у двотижневий термін з поінформуванням іншої Сторони про згоду розірвати Договір або мотивовану відмову про дострокове розірвання Договору. 6. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 6.1. ПРОДАВЕЦЬ зобов'язаний: 6.1.1. Передати Товар в упаковці підприємства-виробника. 6.1.2. Передати у власність ПОКУПЦЯ Товар вільним від будь-яких обмежень, разом з усіма документами, необхідними для прийняття Товару на умовах даного Договору. 6.1.3. Надати ПОКУПЦЮ всю необхідну для експлуатації документацію та інструкцію користувача. 6.1.4. На вимогу ПОКУПЦЯ невідкладно направляти до нього своїх представників з метою вирішення усіх питань, пов'язаних з якісним виконанням зобов'язань ПРОДАВЦЯ, за цим Договором. 6.2. ПОКУПЕЦЬ зобов'язаний: 6.2.1. Прийняти Товар, визначений у специфікації. 6.2.2. Оплатити вартість Товару у порядку, та у строки передбачені цим Договором. 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 7.1. У випадку невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим договором, Сторони несуть відповідальність згідно законодавства України. 7.2. У випадку порушення ПРОДАВЦЕМ п. 3.1. цього Договору, ПРОДАВЕЦЬ виплачує ПОКУПЦЮ неустойку у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми недопоставленого Товару за кожний день затримки. 7.3. Сплата неустойки не звільняє Сторону від виконання прийнятих на себе зобов’язань по Договору. 8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ 8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за даним Договором, якщо їхнє невиконання є наслідком обставин непереборної сили, що виникли не з волі сторін ( форс-мажорні обставини), а саме: пожежі, техногенної катастрофи, диверсії, стихійного лиха, державного перевороту, масових безладів, воєнних дій, рішень органів державного управління, які не дозволяють виконати зобов'язання за цим Договором. 8.2. Строк виконання зобов'язань за даним Договором відкладається при виникненні форс-мажорних обставин, зазначених у п. 8.1, на час, протягом якого останні будуть діяти. 8.3. Якщо обставини, зазначені в п. 8.1. цього Договору будуть тривати більше 60 днів, то кожна зі Сторін вправі розірвати Договір повністю або частково, і в такому випадку, жодна із Сторін не буде мати права жадати від іншої відшкодування можливого збитку. 9. ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПІРНИХ ПИТАНЬ 9.1. Сторони здійснюють всі заходи для вирішення спорів і суперечок, які можуть виникати з цього Договору або у зв’язку з ним, шляхом переговорів. 9.2. У випадку, якщо Сторони під час переговорів не дійдуть згоди зі спірного питання, всі спори та суперечності вирішуються у встановленому законодавством України порядку. 10. ДОДАТКОВІ УМОВИ 10.1. Усі зміни і доповнення до даного Договору дійсні лише в тому випадку, якщо вони зроблені у письмовій формі і підписані уповноваженими представниками Сторін, оформлені додатковими угодами, які є невід'ємними частинами цього Договору. 10.2. Цей Договір складений у двох аутентичних примірниках українською мовою, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін. 10.3 Своїм підписом під цим договором Сторони дають згоду на обробку своїх персональних даних з метою надання, отримання та здійснення розрахунків за фактично наданий товар. Крім того, своїм підписом Сторони підтверджують, що вони повідомлені (без додаткового письмового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору даних та про те, що їх персональні дані передаються іншій стороні з метою надання, отримання та здійснення розрахунків за наданий товар. 10.4. До цього Договору додається Додаток № 1 – Специфікація, яка є невід’ємною його частиною. 11. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН: ПРОДАВЕЦЬ ПОКУПЕЦЬ __________________ м.п. КП «Телерадіокомпанія «Рудана» КМР 50086, м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна,68 Тел: +38 (067) 217-7755, tv@rudana.com.ua ЄДРПОУ 19438354, МФО 305750 IBAN UA093057500000026001060109449 в КФ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Кривий Ріг Перший заст.ген. директора КП «ТРК "Рудана" КМР ________________________ О.С. Темчур ДОДАТОК № 1 ДО ДОГОВОРУ № ____________ від «___» ________ 2020 року Специфікація ДК 021:2015 "31520000-7 — Світильники та освітлювальна арматура " Найменування та характеристики моделі товару Кількість Одиниці виміру Ціна грн. в т.ч. ПДВ Сума грн. в т.ч. ПДВ 1 Світлодіодний світильник SWIT FL-C60D (в комплекті) 2 шт. Сума без ПДВ: ПДВ: Всього з ПДВ: Всього на суму: ________________ грн. ____ коп., у тому числі ПДВ ____________ грн. ____ коп. ПРОДАВЕЦЬ ПОКУПЕЦЬ __________________ м.п. КП «Телерадіокомпанія «Рудана» КМР 50086, м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна,68 Тел: +38 (067) 217-7755, tv@rudana.com.ua ЄДРПОУ 19438354, МФО 305750 IBAN UA093057500000026001060109449 в КФ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Кривий Ріг , Перший заст.ген. директора КП «ТРК "Рудана" КМР ________________________ О.С. Темчур ДОДАТОК № 3 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ до Світлодіодний світильник SWIT FL-C60D (в комплекті) ДК 021:2015 "31520000-7 — Світильники та освітлювальна арматура " до цінової пропозиції пропонувати : Світлодіодний світильник SWIT FL-C60D (в комплекті) Освітлення на 1 метр: 25000 Lux Кількість елементів: 1 COB LED Кольорова температура: 2700-6500K° Керування світловим потоком: 0-100% Кут світлового потоку: 15º-60º Чистота кольору CRI: 95 Чистота кольору TLCI: 95 Керування: локальне DMX512 Живлення: DC 11-36В Споживана потужність: 60 Вт Вага: 4 кг Комплект: Світильник: 1 шт Шторки: 1 шт Ліра: 1 шт Блок живлення: 1 шт


Замовник торгів – розпорядник коштів

Назва: Комунальне підприємство "Телерадіокомпанія “Рудана” Криворізької міської ради
Код ЄДРПОУ: 19438354
Поштовий індекс:
50086
Адміністративний район: Довгинцівський
Адреса:
проспект Гагаріна буд. 68
Керівник: Темчур Олександр Сергійович
Телефон: +38(067) 217-77-55  
Відповідальна особа: Темчур Олександр Сергійович
Посада: Заступник генерального директора

Предмет закупівлі

Вид закупівлі: товар
Кількість: 2
Одиниця виміру: шт.
Очікувана вартість (вказувати у гривнях): 53 000 грн.
Умови поставки:
Кінцевий термін подання пропозиції до: 7 лютого 2020 р.
E-mail (для отримання інформації від учасників):

tv@rudana.com.ua


Документація

Умови подання документів:
 • електронною поштою
 • поштою
Перелік документів:
 • Виписка (копія) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
 • Витяг з ЄДР
 • Договір купівлі-продажу
 • Копія свідоцтва платника податку
 • Накладна
 • Рахунок
 • Сертифікат відповідності
 • Специфікація
 • цінова пропозиція
Термін подання документів до: 7 лютого 2020 р.

Договір укладено

Фізична особа: Фізична особа-підприємець
Середюк Наталя Олександрівна
Ідентифікаційний код фізичної особи підприємця: 2194918448
Дата укладання договору: 11 лютого 2020 р.
Номер договору: 36
Вартість закупівлі: 53000.00 грн.
Строк дії договору : 31 грудня 2020 р.