Головна Всі новини за 2013 рік грудень місяць

До відома роботодавців!

Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в м.Кривому Розі

Дата публікації:11 грудня 2013 р.

З 01 січня 2011 року набрав чинності Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. №2464-VI. У зв’язку з цим повідомляємо наступне.

Визначення класу професійного ризику виробництва за видами економічної діяльності здійснюється Фондом соціального страхування від нещасних випадків.

Розмір страхового внеску підприємства залежить від класу професійного ризику виробництва, до якого належить підприємство за видом економічної діяльності.

У разі якщо страхувальник провадить свою діяльність за декількома видами економічної діяльності, віднесення підприємства до класу професійного ризику виробництва здійснюється за основним видом його економічної діяльності.

У разі зміни виду економічної діяльності підприємства Фонд соціального страхування від нещасних випадків відповідно змінює належність цього підприємства до класу професійного ризику виробництва.

Зміна класу професійного ризику здійснюється один раз на рік за результатами роботи страхувальника за минулий календарний рік.

Новий клас професійного ризику встановлюється з початку поточного року.

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві має право:

  • проводити перевірки достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у т.ч. основний) підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання для віднесення страхувальника до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду його економічної діяльності;
  • проводити перевірки дотримання підприємствами, установами і організаціями порядку використання страхових коштів, перерахованих Фондом на фінансування заходів, передбачених статтею 25 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»;
  • отримувати необхідні пояснення (у тому числі в письмовій формі) з питань, що виникають під час перевірки;
  • застосовувати фінансові санкції та накладати адміністративні штрафи відповідно до законодавства.
  • на період до повного стягнення заборгованості із сплати страхових внесків та сум штрафних санкцій, нарахованих та не сплачених у період до 01.01.2011 року, в т.ч. нарахованих внесків, строк сплати яких на 01.01.2011 р. не настав, за Фондом зберігаються повноваження щодо контролю за правильністю нарахування, своєчасної сплати страхових внесків, застосування фінансових санкцій;

Адміністративні штрафи працівниками Фонду накладаються за:

  1. порушення порядку використання коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності, несвоєчасне або неповне їх повернення;
  2. несвоєчасне подання або неподання встановленої звітності, подання недостовірної звітності щодо страхових коштів;
  3. несвоєчасне інформування Фонду соціального страхування від нещасних випадків про річний фактичний обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг);
  4. несвоєчасне інформування про нещасні випадки на виробництві та професійні захворювання, що сталися на підприємстві;
  5. несвоєчасне інформування про зміни технології робіт або виду діяльності підприємства
Відповідно до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва, затвердженого Постановою правління Фонду від 30.11.2010 № 30 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2010 року за № 1337/18632: Страхувальники один раз на рік до 25 січня року, наступного за звітним, подають до робочих органів виконавчої дирекції Фонду за місцезнаходженням (місцем проживання) відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності.

ФОРМА ЗВІТУ

Ідентифікаційний код юридичної особи_______________________________________

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті) __________________________________________________________________________

Реєстраційний номер платника єдиного внеску _________________________________
__________________________________________________________________________
(повне найменування підприємства, установи, організації – для юридичних осіб; прізвище, ім’я, по батькові – для фізичних осіб)Відомість
розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності

за 20__ рік*

Подається до робочого органу виконавчої дирекції Фонду раз на рік до 25 січня року, наступного за звітним

Код виду економічної  діяльності за КВЕД

Найменування  виду економічної діяльності

Середньооблікова  кількість штатних працівників, осіб

Питома вага середньооблікової кількості штатних працівників за відповідним видом економічної діяльності в  загальній середньообліковій кількості штатних працівників, %

Обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг (без ПДВ, акцизу), тис. грн.

Питома вага обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за відповідним  видом  економічної діяльності в загальному обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг), %

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Усього:

 

100%

 

100%* Інформація заповнюється на основі даних бухгалтерської звітності за минулий календарний рік, код виду економічної діяльності та його найменування зазначаються за національним класифікатором України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності». Інформація заповнюється на основі даних бухгалтерської звітності за минулий календарний рік, код виду економічної діяльності та його найменування зазначаються за національним класифікатором України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності».


Керівник _______________ _______________________
                                       (підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер _______________ _______________________
                                                            (підпис) (прізвище та ініціали)
М.П.
"____"_____________20___року

Прийняв звіт ______________ _______________________
                                            (підпис) (прізвище та ініціали)
"____"_____________20___року

Відділення виконавчої дирекції Фонду в м. Кривому Розі, знаходиться за адресою: пр.Миру, 30-А, Телефони для довідок: 92-28-14; 493-04-02; 493-08-27; 92-23-62