Головна Всі новини за 2013 рік листопад місяць

Чим вище рівень медоглядів, тим вище рівень безпеки на виробництві

Чим вище рівень медоглядів, тим вище рівень безпеки на виробництві

Дата публікації:18 листопада 2013 р.

Криворіжжя є одним з найбільш промислово розвинутих регіонів України з високою концентрацією промислових підприємств і значною щільністю населення. У відділенні  виконавчої дирекції Фонду в м. Кривому Розі зареєстровано більш як 22 тис. підприємств.

На промислових підприємствах міста у важких, шкідливих і небезпечних умовах праці зайняті десятки тисяч працівників, у тому числі жінки. І саме цим обумовлено те, що протягом останніх років показники рівня профзахворюваності зростають.

Згідно з Законом України «Про охорону праці» працівнику не може пропонуватися робота, яка за медичним висновком протипоказана йому за станом здоров'я. Для виконання робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного добору, допускаються особи за наявності висновку психофізіологічної експертизи. А в цілому, суть зводиться до того, що роботодавець зобов'язаний забезпечувати проведення обов'язкових періодичних медичних оглядів працівників. Працівник, зі своєї сторони, також зобов'язаний проходити обов'язкові попередні та періодичні медичні огляди. І проводяться вони не для звіту чи «галочки», а тому, що тільки на підставі їх результатів можна вести правильний підбір і розстановку кадрів за професіями та видами робіт.

Профілактика та виявлення професійних захворювань працівників напряму пов'язана з якістю медичних оглядів. Запобігання погіршенню стану здоров'я або смерті на виробництві можливе тільки при якісному контролі за проведенням медичних оглядів. Самопочуття та стан здоров'я працівника суттєво впливає не тільки на виконання трудових обов'язків, а також і на рівень безпеки на виробництві.

Законодавчо цю проблему в країні вирішено. Статті 5 та 17 Закону України «Про охорону праці», накази Держгірпромнагляду, Міністерства охорони здоров'я України передбачили, здавалось би, усе. Під час укладення трудового договору роботодавець зобов'язаний проінформувати працівника під розписку про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров'я та про права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору. Цю функцію на підприємстві здійснюють інженери з охорони праці під час проведення вступного інструктажу з охорони праці.

Згідно зі статтею 17 Закону України «Про охорону праці» роботодавець зобов'язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов'язкового медичного огляду осіб віком до 21 року. За результатами періодичних медичних оглядів у разі потреби роботодавець повинен забезпечити проведення відповідних оздоровчих заходів: усунути небезпечні та шкідливі виробничі фактори, вирішити питання надання пільг і компенсацій за роботу в таких умовах тощо.

Здається, це усім відомо і зрозуміло. Та як свідчать реалії життя, є факти формального підходу до цієї справи. Про це неодноразово ведеться мова при проведенні нарад, засідань за «круглим столом», які організовуються у відділенні виконавчої дирекції Фонду у м. Кривому Розі. До розмови запрошуються керівники підприємств, працівники служб охорони праці.

На теперішній час діє Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 року №246, який визначає процедуру проведення попередніх та періодичних медоглядів, а саме: районна санітарно-епідеміологічна служба за заявкою роботодавця визначає категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичному) медичному огляду, погоджує поіменний список працівників за встановленою формою. Один екземпляр даного списку надходить до відділення виконавчої дирекції Фонду. На підставі списку працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам, лікарні складають план-графік їх проведення, погоджують його з роботодавцями і санітарно-епідеміологічною службою. Результати медичних оглядів і висновок Комісії про стан здоров'я заносяться до Картки працівника встановленої форми, яка в подальшому зберігається у відділі кадрів підприємства протягом трудової діяльності працівника. Ці картки зберігаються на підприємстві протягом 15 років навіть після звільнення працівника.

За результатами проходження періодичних медичних оглядів комісія з їх проведення оформляє Заключний акт за встановленою формою, один примірник якого обов'язково надходить до відділення виконавчої дирекції Фонду. Наявність заключних актів за результатами проходження періодичних медичних оглядів та контроль за виконанням рекомендацій, викладених в заключних актах дає можливість оперативно відслідковувати зайнятість працівників та вирішувати питання щодо можливості працівника продовжувати роботу в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу.

Проведення профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам на виробництві, є одним з головних завдань Фонду. Але, в першу чергу, до працівника слід повернутися обличчям саме керівникам підприємств, яким вони приносять прибутки.


                                                                       Служба страхових експертів з охорони праці відділення виконавчої   дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві  та профзахворювань України в м.Кривому Розі