Головна Всі новини за 2018 рік листопад місяць

Про планування діяльності міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік

Про планування діяльності міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік

Дата публікації:29 листопада 2018 р.

На виконання вимог ст.7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рішенням міської ради від 28.11.2018  №3169 затверджено план діяльності міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік:

№ з/п

Назва проекту

Цілі прийняття регуляторного акта

Строк підготовки проекту

Найменування органу, підрозділу, відповідального за розроблення проекту регуляторного акта (розробника)

1

2

3

4

5

1

Про встановлення ста-вок єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва                  м. Кривого Рогу на 2020 рік

Установлення ставок єдиного податку відпо-відно до вимог Подат-кового кодексу України для суб’єктів господа-рювання – платників податку І та ІІ груп залежно від виду гос-подарської діяльності 

І півріччя

Управління розвитку підприємництва

виконкому Криворізької міської ради

 (каб. 510,

тел. 74-39-72),

електронна адреса:

urp@kr.gov.ua;

департамент фінансів виконкому Криворізької міської ради

(каб. 219,

тел. 74-57-54),

електронна адреса: depfin@kr.gov.ua

2

Про встановлення ста-вок податку на не-рухоме майно, відмін-не від земельної ділянки, у м. Кривому Розі на 2020 рік

Установлення ставок  по-датку на нерухоме май-но, відмінне від земель-ної ділянки, відповідно до вимог Податкового кодексу України

 

І півріччя

Управління розвитку підприємництва

виконкому Криворізької міської ради

 (каб. 510,

тел. 74-39-72),

електронна адреса:

urp@kr.gov.ua;

департамент фінансів виконкому Криворізької міської ради

(каб. 219,

тел. 74-57-54),

електронна адреса: depfin@kr.gov.ua ;

управління економіки виконкому

 

 

 

 

 

 

Криворізької міської

ради

(каб. 222,

тел. 74-73-72),

електронна адреса:

u.economy@kr.gov.ua

3

Про встановлення ста-вок земельного по-датку, розміру оренд-ної плати та пільг зі сплати за землю на території м. Кривого Рогу у 2020 році

1. Установлення ставок земельного податку, роз-мірів орендної плати та пільг зі сплати за корис-тування земельними ді-лянками м. Кривого Ро-гу.

2. Забезпечення соціаль-но-економічного розвит-ку міста, подальшого ре-гулювання земельних відносин, використання земельного ресурсу в інтересах територіальної громади міста Кривого Рогу.

3. Отримання фінансово-го ресурсу для вирішен-ня соціально-економіч-них питань розвитку міста, підвищення со-ціальних стандартів

I півріччя

Департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради

(каб. 216,

тел. 74-24-33),

електронна адреса: umazv@kr.gov.ua

 

4

Про встановлення ставки збору за місця для паркування транс-портних засобів у             м. Кривому Розі на 2020 рік

Установлення ставки збо-ру за місця для парку-вання транспортних за-собів відповідно до ви-мог Податкового кодексу України

I півріччя

Відділ транспорту і зв’язку виконкому Криворізької міської ради (каб. 365,

тел. 74-70-49), електронна адреса:

vtiz@i.ua

5

Про внесення змін до рішення міської ради від 21.10.2015 №4038 «Про затвердження Правил благоустрою в місті Кривому Розі»

Приведення Правил бла-гоустрою в місті Криво-му Розі у відповідність до змін у чинному зако-нодавстві

ІI півріччя

Інспекція з благоустрою виконкому Криворізької міської ради

(вул. Героїв АТО,

каб. 116,

тел. 92-00-40),

електронна адреса:

inspblag@ukr.net