Статті та публікації Все про ОСББ

Все про ОСББ

Програми підтримки ОСББПРОГРАМА підтримки об’єднань співвласників багатоквартирного будинку в м. Кривому Розі на 2017 – 2019 роки1.Паспорт Програми підтримки об’єднань співвласників багатоквартирного будинку в м. Кривому Розі на 2017 – 2019 роки

1. Назва: Програма підтримки об`єднань співвласників багатоквартирного будинку в м. Кривому Розі на 2017 2019 роки (надалі – Програма), зі змінами від 26.12.2018 №3320

2. Розробник Програми : Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради.

3. Відповідальні за виконання :

- департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради;

- відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому міської ради.

4. Початок: 2017 рік, закінчення: 2019 рік.

Мета Програми:

1. Надання фінансової допомоги співвласникам багатоквартирних будинків, якими створено ОСББ.

2. Стимулювання діяльності співвласників багатоквартирних будинків та виховання відповідального ставлення до спільного майна в будинку.

3. Об`єднання ресурсів органів місцевого самоврядування та співвласників багатоквартирних будинків через співфінансування проектів на капітальний ремонт конструктивних елементів будинку.

4. Капітальний ремонт систем електропостачання багатоквартирних будинків із заміною електрощитових та внутрішньої електропроводки.

5. Проведення капітального ремонту конструктивних елементів будинків, у тому числі посилення їх несучої спроможності.

6. Заміна, ремонт та ізоляція трубопроводів централізованого опалення.

Рішеннями виконкому Криворізької міської ради від 13.09.2017 № 395, від 10.10.2018 №460 та від 12.12.2018 №553 внесено зміни до рішення виконкому міської ради від 11.01.2017 №23

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурс міні-проектів «Мій дім - ОСББ» (з внесеними змінами)

1. Загальні положення

1.1 Положення про конкурс міні-проектів «Мій – дім ОСББ» (надалі – Положення) установлює порядок проведення конкурсу міні-проектів «Мій дім - ОСББ» (надалі – конкурс).

1.2 Конкурс проводиться в рамках реалізації Програми підтримки об’єднань співвласників багатоквартирного будинку у м. Кривому Розі на 2017 – 2019 роки, затвердженої рішенням міської ради від 21.12.2016 №1210(надалі – Програма), зі змінами (від 26.12.2018 №3320) і передбачає виконання капітального ремонту конструктивних елементів у багатоквартирних будинках, мешканцями яких створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (надалі – ОСББ).

1.3 Мета конкурсу:

1.3.1 розширення співпраці органів місцевого самоврядування та громадськості;

1.3.2 поширення позитивного досвіду вирішення соціально-економічних проблем місцевого значення;

1.3.3 підвищення рівня комфорту проживання мешканців у багатоквартирних будинках;

1.3.4 залучення мешканців багатоквартирних будинків до участі в проектах розвитку міста;

1.3.5 надання фінансової допомоги співвласникам багатоквартирних будинків, якими створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, для підтримки в належному стані будинків;

1.3.6 об'єднання ресурсів органів місцевого самоврядування та спів-власників багатоквартирних будинків через співфінансування проектів.

1.4. Формування бюджету конкурсу проводиться коштом міського бюд-жету та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

1.5. До участі в конкурсі запрошуються об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, які на загальних зборах ухвалили рішення про участь у конкурсі, не отримували допомогу з місцевого бюджету на виконання капітальних ремонтів конструктивних елементів будинку (надалі – конкурсанти).

1.6. Співвласники багатоквартирних будинків при ухвалені рішень щодо спільного майна керуються статутом об`єднання та Законом України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку».

1.7. Надання допомоги у фінансуванні капітального ремонту одного конструктивного елементу багатоквартирного будинку, співвласниками якого створено ОСББ, здійснюється за умови співфінансування конкурсанта на реалізацію проекту в розмірі 8 грн. на 1м2 загальної площі приміщень будинку.

1.8. Допускається залучення коштів з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

1.9. Основні терміни, що вживаються в Положенні:

Конкурсна пропозиціяце комплект документів, що готуються та подаються конкурсній комісії з проведення конкурсу конкурсантом згідно з вимогами, передбаченими Положенням.

ОСББ - юридична особа, створена власниками квартир та/або нежитловихприміщеньбагатоквартирногобудинкудлясприяння використанню їх власного майна, управління, утримання та використання спільного майна.

2. ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ

2.1. Надання допомоги у фінансуванні капітального ремонту одного конструктивного елементу багатоквартирного будинку, мешканцями якого створено ОСББ: заміна, ремонт та ізоляція внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення, виконання капітальних ремонтів конструктивних елементів будинку (у тому числі посилення їх несучої спроможності) із заміною електрощитових і внутрішньої електропроводки на умовах співфінансування:

- 8 грн. на 1м2 загальної площі приміщень будинку складають кошти ОСББ;

-решту вартості робіт з капітального ремонту одного конструктивного елементу будинку згідно з проектно-кошторисною документацією складають кошти місцевого бюджету.

2.2. Створення позитивного іміджу ОСББ у масовій свідомості.

2.3. Підвищення зацікавленості мешканців у формуванні ефективного колективного власника.

2.4. Об’єднання коштів міського бюджету та коштів співвласників на капітальний ремонт конструктивного елементу багатоквартирного будинку.

2.5. Поліпшення стану житлового фонду.

3. ІНФОРМАЦІЙНА КАМПАНІЯ

3.1. З метою широкого інформування громадськості з питань проведення конкурсу проводиться інформаційна кампанія,поширюються оголошення про конкурс на офіційних веб-сайтах виконкому Криворізької міської ради,у комунальному підприємстві «Редакція Криворізької міської комунальної газети «Червоний гірник».

3.2. Відповідальними за проведення інформаційної кампанії є управління благоустрою та житлової політики, відділ інформатизації виконкому міської ради, відділ преси та інформації апарату міської ради і виконкому.

3.3. Конкурсанти самостійно за власний кошт організовують інформаційнізаходисередспіввласниківбагатоквартирнихбудинківмістаз роз’ясненням переваг власного міні-проекту.

4. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРСУ

4.1. Для організації та проведення конкурсу створюєтьсякомісія з проведення конкурсу міні-проектів «Мійдім ОСББ» (надалі – конкурсна комісія).

4.2. Конкурсна комісія в діяльності керується чинним законодавством України.

4.3. Члени конкурсної комісії виконують обов’язки на громадських засадах.

4.4. Конкурсна комісія утворюється в складі голови, заступника голови, секретаря та членів комісії.

4.5. Голова конкурсної комісії:

4.5.1 здійснює керівництво діяльністю конкурсної комісії;

4.5.2 скликає засідання конкурсної комісії;

4.5.3 головує на засіданнях конкурсної комісії;

4.5.4 забезпечує виконання покладених на конкурсну комісію завдань, ухвалює в межах компетенції рішення, організовує й контролює їх виконання.

4.6. Заступник голови конкурсної комісії в разі відсутності голови виконує його обов'язки.

4.7. Секретар конкурсної комісії:

4.7.1 проводить реєстрацію конкурсних пропозицій;

4.7.2 здійснює їх перевірку на наявність повної документації після розкриття конкурсною комісією конкурсної пропозиції;

4.7.3 за рішенням голови конкурсної комісії скликає її засідання;

4.7.4 надає конкурсантам рекомендації, консультації щодо організації, умов та порядку проведення конкурсу.

4.8. Конкурсна комісія:

4.8.1 координує роботу та організаційно-технічні заходи щодо підготовки й проведення конкурсу;

4.8.2 у разі потреби, залучає до проведення конкурсу експертів, фахівців відповідних проектних установ та виконкому міської ради;

4.8.3 ухвалює рішення про допущення (недопущення) проектів конкурсантів до участі в конкурсі;

4.8.4 має право звернутися в межах повноважень за підтвердженням інформації, наданої конкурсантами, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції;

4.8.5 визначає дати початку проведення конкурсу та закінчення прийому конкурсних пропозицій.

4.9. Члени комісії з проведення конкурсу зобов`язані не допускати конфлікту інтересів під час розгляду конкурсних пропозицій, повідомити конкурсну комісію про його наявність перед початком голосування.

4.10. Якщо конфлікт інтересів виявлено під час або після ухвалення конкурсною комісією рішення про визначення переможців конкурсу, таке

рішення підлягає перегляду. Індивідуальні оцінки та голос члена конкурсної комісії, у якого виявленно конфлікт інтересів, не враховуються.

4.11. Організаційною формою роботи конкурсної комісії є засідання, що проводяться в разі необхідності й вважаються повноважними, якщо на них присутні більше половини членів її складу.

4.12. Рішення конкурсної комісії приймаються простою більшістю голосів від її складу і оформлюються протоколами, що підписуються головою та секретарем конкурсної комісії.

4.13. У разі рівної кількості голосів «за» і «проти», вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

4.14. Конкурсна комісія діє тільки під час підготовки конкурсу міні-проектів «Мій дім – ОСББ» та проведення його процедури.

5. ПРОЦЕДУРА КОНКУРСУ

5.1. Дати початку проведення конкурсу та закінчення прийому конку-рсних пропозицій визначаються конкурсною комісією.

5.2. Конкурсна пропозиція подається секретарю конкурсної комісії за адресою:каб.552,пл.Молодіжна,1м. Кривий Ріг,50101,управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради, та має включати:

5.2.1 заяву в довільній формі на ім’я голови конкурсної комісії за підписом голови або управляючого ОСББ із зазначенням його контактного телефону та поштової адреси ОСББ;

5.2.2 копії, завірені належним чином (напис на кожній сторінці: з оригіналом згідно, голова або управляючий ОСББ, підпис, ініціали, прізвище):

5.2.2.1 статуту (положення);

5.2.2.2 паспорта голови правління або управляючого об’єднання співвласників багатоквартирного будинку.

5.2.3 міні-проект, який містить:

5.2.3.1 опис міні-проекту, в якому має міститися інформація щодо головної мети міні-проекту, видів робіт, які планується виконати в ході проведення капітального ремонту, обсягів коштів, необхідних для реалізації міні-проекту, із залученням розміру власного внеску та суми коштів місцевого бюджету, очікуваних результатів від реалізації міні-проекту;

5.2.3.2 попередній кошторис;

5.2.3.3 графічну частину в довільній формі (у разі необхідності);

5.2.3.4 лист-зобов’язання щодо співфінансування міні-проекту за підпи-сом голови або управляючого ОСББ за формою, що наведена у додатку 1 до Положення (додаток 1);

5.2.3.5 довідку щодо загальної площі житлових та нежитлових приміщень житлового будинку за підписом голови правління або управляючого ОСББ;

5.2.3.6 оригінал протоколу загальних зборів про участь у конкурсі за формою, що наведена у додатку 2 до Положення (додаток 2). Протокол має бути підписаним співвласниками у відповідності до вимог статуту об’єднання та Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку»;

5.2.4 інформацію виконкому районної у місті ради (за місцем розташування житлового будинку) за встановленою формою (додаток 3) про дотримання ОСББ Правил благоустрою у місті Кривому Розі, затверджених рішенням міської ради від 21.10.2015 №4038, а саме: утримання прибудинкової території в задовільному стані, своєчасне проведення робіт з покосу карантинних рослин, очищення від снігу, участь у «чистих четвергах», прибиранні контейнерного майданчику;

5.2.5 розрахунок наявності/відсутності заборгованості співвласників за надані житлово-комунальні послуги (тепло-, водо-, газо-, електропостачання, вивезення твердих побутових відходів, з управління житловими будинками та їх прибудинковими територіями /попереднім управителем), підтверджений довідками підприємств-надавачів житлово-комунальних послуг, у якому відображено різницю між заборгованістю станом на 01 число місяця, що передує місяцю проведення конкурсу, та на 01 число такого ж місяця попереднього року в розрахунку на 1 м2 загальної площі будинку;

5.2.6 розрахунок розміру середньомісячних витрат ОСББ на проведення робіт з ремонту конструктивних елементів будинку та/або внутрішньобудинкових інженерних мереж у перерахунку на 1 м2 загальної площі приміщень будинку, з наданням підтверджуючих документів, а саме: видаткових накладних, актів виконаних робіт, тощо .

Розрахунок проводиться за формулою:

Z - розмір середньомісячних витрат ОСББ на проведення робіт з ремонту конструктивних елементів внутрішньобудинкових інженерних мереж у перерахунку на 1 м2 загальної площі приміщень будинку (визначається у грн./м2);

Е - загальна сума коштів, фактично витрачена ОСББ на проведення робіт з ремонту конструктивних елементів внутрішньобудинкових інженерних мереж підтверджена даними бухгалтерського обліку (визначається у грн.):

Т – кількість місяців з моменту самостійної господарської діяльності ОСББ до моменту підготовки конкурсної пропозиції (визначається у місяцях);

S – загальна площа будинку (визначається у м2).

5.2.7 Обов’язково надати узагальнюючу інформацію щодо переліку та обсягу робіт з ремонту конструктивних елементів внутрішньобудинкових інженерних мереж із зазначенням загальних сум по видах виконаних робіт.

5.3. Конкурсні пропозиції надаються в письмовій формі в запечатаному конверті, українськоюмовоюнапаперовихносіях. Копія кожноїсторінки має бути завірена підписом голови або керуючого ОСББ. Пакет прошивається нитками, сторінки нумеруються. На конверті має бути зазначено: повне найменування та місцезнаходження організатора конкурсу, назва конкурсу, повне найменуванняОСББ, його місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів, адреса електронної пошти.

5.4. Окрім зазначених документів конкурсна пропозиція може містити схеми, малюнки та інші матеріали, що розкривають її зміст.

5.5. Подані конкурсні пропозиції реєструються у відповідному реєстрі, що ведеться секретарем конкурсної комісії.

5.6. Зареєстровані конкурсні пропозиції не допускаються до участі в конкурсі в разі:

5.6.1 виявлення недостовірної інформації в поданому пакеті документів;

5.6.2 якщо документи на конкурс були подані після закінчення встановленого терміну;

5.6.3 якщо конкурсна пропозиція надана не в повному обсязі (пункти 5.2, 5.3) або не відповідає вимогам Положення;

5.6.4 якщо проект передбачає отримання заробітної плати, винагороди та інших компенсаційних виплат учасниками (окрім фінансування підрядних робіт);

5.6.5 якщо проект спрямований на погашення боргових зобов’язань і матеріального збитку;

5.6.6 якщо проект передбачає витрати на придбання ліцензій, патентів і товарних знаків.

5.7. Конкурсна пропозиція, що не відповідає вимогам Положення, не допускається до оцінювання.

5.8. Конкурсанти несуть відповідальність за достовірність наданої інформації й документів відповідно до чинного законодавства України. Конкурсна пропозиція поверненню не підлягає.

5.9. Інформація, що міститься в конкурсних пропозиціях, є конфіденційною й не підлягає розголошенню секретарем, головою, заступником голови й членами конкурсної комісії стороннім особам та іншим конкурсантам.

5.10. Конкурсант має право відкликати конкурсну пропозицію не пізніше трьох календарних днів до кінцевого терміну подання конкурсних пропозицій, повідомивши про це конкурсну комісію письмово.

5.11. Після закінчення терміну подачі конкурсних пропозицій секретар конкурсної комісії проводить попередню їх перевірку протягом десяти робочих днів. Її результати оголошуються на відкритому засіданні конкурсної комісії та затверджуються протоколом.

5.12. У разі надання конкурсній комісії висновку про стан будівельних конструкцій житлового будинку, виконаний спеціалізованою організацією, яка має відповідні документи згідно з вимогами чинного законодавства України, в якому технічний стан конструктивного елементу будинку віднесено до ІV категорії, ОСББ незалежно від оцінювання за визначеними критеріями, включається до складу переможців.

5.13. Після розгляду конкурсних пропозицій, конкурсна комісія не пізніше ніж за сім робочих днів визначає переможців, що фіксується у відповідних протоколах її засідання.

5.14. При визначенні переможців конкурсна комісія враховує обсяг коштів, передбачених у міському бюджеті для фінансування Програми.

У разі виникнення економії, конкурсна комісія має право одноразово, після 01 серпня, визначити інших переможців, які взяли участь у конкурсі та набрали наступну по черзі кількість балів.

5.15. Інформація про результати конкурсу розміщується на офіційному веб-сайті виконкому Криворізької міської ради в мережі Інтернет та в місцевих засобах масової інформації протягом трьох робочих днів від дати підписання головою та секретарем конкурсної комісії протоколу про визнання переможців конкурсу.

5.16. Протягом трьох робочих днів конкурсна комісія письмово повідомляє переможців конкурсу про перемогу.

5.17. Переможці конкурсу укладають договори на реалізацію проектів – переможців з головними розпорядниками коштів.

5.18. Витрати конкурсантів, пов’язані з участю у виготовленні конкурсних пропозицій, не відшкодовуються.

6. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПРОЕКТІВ

6.1. Оцінювання проводяться за бальною системою.

6.2. Максимальна кількість балів – 100 що враховують :

6.2.1 мінімальний розмір заборгованості мешканців багатоквартирного будинку за житлово-комунальні послуги за рік, що передує року, у якому проводиться конкурс, у перерахунку на 1м2 загальної площі будинку – до 50 балів;

6.2.2 наявність виконаних ОСББ робіт з ремонту конструктивних елементів,внутрішньобудинковихінженернихмережбудинку – до 45 балів. При цьому базовими є 30 балів, а за кожен вид робіт додається один бал;

6.2.3 виконання заходів, перелічених у підпункті 5.2.4, оцінюється в 1 бал за кожен захід. Максимальна кількість 5 балів.

7. ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТІВ

7.1. ОСББ, акумулюють кошти, необхідні для співфінансування вартості робіт з капітального ремонту, на розрахунковому рахунку в банківській установі в розмірі, визначеному пунктом 2.1 Положення;

7.2. Фінансування заходів з капітального ремонтуз міського бюджету здійснюється тільки за умови підтвердження оплати ОСББ, визначеної пунктом 2.1 цього Положення.

7.3. У разі відсутності підтвердження, зазначеного у пункті 7.2., конкурсна комісія визначає іншого переможця.

7.4. Обсяг фінансування з міського бюджету визначається на відповідний бюджетний рік, виходячи з можливостей його доходної частини.

7.5. Фінансування реалізації проектів з капітального ремонту конструк-тивного елементу ОСББ здійснюється коштом міського бюджету в межах видатків, передбачених на рік, за рахунок коштів співвласників зазначених будинків та за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

7.6. Переможець конкурсу буде мати статус одержувача бюджетних коштів, якого розпорядник бюджетних коштів уповноважив на виконання заходів з капітального ремонтув багатоквартирних будинках.

7.7. Усі операції з бюджетними коштами мають відповідати вимогам законодавства у сфері бюджетних відносин.

7.8. Відкриття рахунків, реєстрація бюджетних (фінансових) зобов’язань та проведення платежів здійснюються за порядком, визначеним територіальними органами Державної казначейської служби України відповідно до порядків, затверджених відповідними наказами Міністерства фінансів України.

7.9. Фінансування проектів з капітального ремонту в багатоквартирних будинках для ОСББ здійснюється згідно з вимогами Бюджетного кодексу України та іншими чинними нормативно-правовими актами.

7.10. Не використані на кінець року кошти міського бюджету повертаються не пізніше десяти днів до завершення бюджетного року (у термін, передбачений вимогами чинного законодавства України) на рахунки міського бюджету.

8. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ УМОВ КОНКУРСУ

Відповідальні виконавці (головні розпорядники та одержувачі коштів міського бюджету) забезпечують цільове ефективне використання бюджетних коштів протягом усього строку реалізації проектів-переможців конкурсу в межах бюджетних призначень.

9. ЗВІТНІСТЬ ТА МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ

З питань участі у конкурсі просимо звертатись до департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради за тел. 74 90 64.

Додаток 1

Голові комісії з проведення

конкурсу міні-проектів

«Мій дім – ОСББ»

Катриченку О.В.

__________________________________________

(назва ОСББ, голова правління або управляючий

_________________________________

ОСББ, адреса, контактний телефон)

________________________________

________________________________

ОСББ «__________» зобов’язується, у разі визначення одним з переможців конкурсу міні-проектів «Мій дім – ОСББ», забезпечити співфінансування вартості робіт з капітального ремонту __________ в розмірі 8 грн на 1 м2 загальної площі (житлових та нежитлових) приміщень.


Голова правління або управляючий ОСББ «____________» Підпис ПІБ

Додаток 2

ПРОТОКОЛ №____

загальних зборів

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «_________________»,

( назва ОСББ)

розташованого за адресою: _________________________________________

(місцезнаходження багатоквартирного будинку, співвласниками якого проводяться збори)

від _____________20____ рік м. Кривий Ріг

Голова зборів - ___________________

(ініціали, прізвище)

секретар зборів - _________________

(ініціали, прізвище)

Усього в будинку ____ житлових та нежитлових приміщень.

Загальна площа всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку ____ м2.

Загальна кількість власників (співвласників) багатоквартирного будинку ____ осіб.*

Присутні ______, загальна площа квартир та нежитлових приміщень яких складає _______ м2.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

1. Про участь у конкурсі міні-проектів «Мій дім-ОСББ».

2. Про визначення виду робіт з капітального ремонту житлового будинку (одного конструктивного елементу)**.

3. Про надання згоди на співфінансування міні-проекту «Мій дім-ОСББ».

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ:


Питання порядку денного:____________________________________

_______________________________________________________________

(порядковий № та зміст питання порядку денного)

СЛУХАЛИ:__________________________________________________

(зазначити кого)

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - _______ співвласників; загальна площа квартир та нежитлових приміщень яких складає _______ м2,

«проти»- _____ співвласників; загальна площа квартир та нежитлових приміщень яких складає _______ м2,

«утрималися»- _______ співвласників, загальна площа квартир та нежитлових приміщень яких складає _______ м2.

УХВАЛИЛИ: рішення ухвалено/не ухвалено***.

Результати поіменного голосування з питань порядку денного викладені в додатках до протоколу.

Голова загальних зборів _______________________

(підпис) (ініціал, прізвище)

Секретар загальних зборів________________________

(підпис) (ініціал, прізвище)

Додаток

до протоколу № ____від ____________загальних зборів співвласниківоб’єднання співвласників багатоквартирного будинку «__________»,

( назва ОСББ)

розташованого за адресою: вул. _______________

(зазначити)

від ____________20__ року

Питання порядку денного: ___________________________________________

№ з/п

№ квартири/ нежитлового приміщення

Прізвище, ім’я по батькові співвласника або представника та документ, що надає представнику повноваження на голосування

Результат голосування («за», «проти», «утримався»)

Підпис співвласника (представника)

Примітка

1

2

3

4

5

6

* - голосування здійснюється у відповідності до вимог статуту об’єднання співвласників багатоквартирного будинку;

**-визначення видів робіт з капітального ремонту відбувається відповідно до Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10 серпня 2004 року №150 «Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд».

***-зазначати результати голосування з кожного питання.

Додаток 3

Голові комісії з проведення

конкурсу міні-проектів

«Мій дім – ОСББ»

_________________________

Виконком ____________ районної в місті ради для участі в конкурсі

(назва виконкому)

міні-проектів «Мій дім – ОСББ» надає інформацію щодо дотримання ОСББ «___________»,за адресою: ___________, Правил благоустрою в місті

(назва ОСББ) (адреса ОСББ)

Кривому Розі, затверджених рішенням Криворізької міської ради від 21.10.2015 №4038, а саме:

- утримує прибудинкову територію в задовільному стані;

- своєчасно проводить покіс карантинних рослин;

- здійснює очищення території від снігу;

- бере участь у прибиранні контейнерного майданчика;

- бере участь у «чистих четвергах»*.


Голова районної в місті ради ________ _______________

(підпис) (ініціал, прізвище)


____________________________________________________________

*- зазначити якщо будь-яка з указаних позицій не виконується ОСББ.

СКЛАД

комісії з проведення конкурсу міні-проектів «Мій дім – ОСББ»

КАТРИЧЕНКО Олександр Володимирович

- заступник міського голови, голова комісії

КАРИЙ Іван Олександрович

- директор департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, заступник голови комісії

СЕРЕЖЕНКО Світлана Миколаївна

- начальник управління житлової політики та природних монополій департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, секретар комісії

Члени конкурсної комісії:

АБРАМОВА Валентина Володимирівна

- голова постійної комісії міської ради з питань комунального господарства, транспорту та зв’язку, депутат міської ради (за згодою)

АЛЕНТУС Володимир Вікторович

- заступник голови Інгулецької районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів ради

ВІЦАЛАРУ Василь Валерійович

- начальник відділу з питань благоустрою та житлової політики виконкому Центрально-Міської районної у місті ради

ДЕОМІДОВА Тамара Миколаївна

- голова громадської спілки «Асоціація Кривбас Добробут» (за згодою)

ЗАЯЦЬ Сергій Митрофанович

- заступник голови Металургійної районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів ради

КРАМАРЕНКО Олег Анатолійович

- заступник голови Покровської районної в місті ради з питань діяльності виконавчих органів ради

НЕМЧЕНКО Андрій Миколайович

- депутат міської ради (за згодою)

ОВЧАРЕНКО Володимир Петрович

- заступник голови Тернівської районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів ради

ГОЛОВЧЕНКО Олександр Геннадійович

- начальник управління благоустрою та житлово-комунального господарства виконкому Саксаганської районної у місті ради

СТЕПАНОВА Олена Володимирівна

- представник ревізійної комісії громадської спілки «Асоціація Кривбас Добробут» (за згодою)

СТЕПАНЮК Наталія Миколаївна

- начальник управління фінансів та бухгалтерської звітності департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, головний бухгалтер

СУВОРОВ Олексій Олександрович

- заступник голови ради з питань діяльності виконавчого органу виконкому Довгинцівської районної в місті ради

УВАГА!!! Підприємства-надавачі житлово-комунальних послуг, а саме:

З газопостачання – ТОВ «Дніпропетровськгаз збут» (вул. Віталія Матусевича, 24, каб.№№5,7).

З централізованого постачання холодної води та водовідведення – КП «Кривбасводоканал» (вул. Єсеніна,6а).

З централізованого опаленняКПТМ «Криворіжтепломережа» (вул. Дежньова,9).

ПАТ «Криворізька теплоцентраль» (вул. Електрична,1).

З електропостачання – ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» (вул. Володимира Великого, 57а).

З вивезення побутових відходів – ТОВ «Екоспецтранс» (вул. Гетьманська,2г).

З управління житловим будинком та його прибудинковою територією (ТОВ «Житлосервіс-КР», «УЮТ-2011», «Керуюча компанія «ДОМ.КОМ», «Комбінат благоустрою», «Сітісервіс-КР», «Житлокомцентр», «Дивобуд», КП «Послуга», ПП «Домініум»).

Алгоритм

щодо виконання капітального ремонту у житлових будинках, яких створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

(при умові застосування відбору пропозицій за критеріями)

На виконання Програми підтримки об’єднань співвласників багатоквартирного будинку в м. Кривому Розі на 2020-2022 роки.

Крок перший.

Фінансова підтримка надається для проведення капітального ремонту житловим будинкам, у яких створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі – ОСББ), які не отримували фінансову допомогу з міського бюджету.

Один багатоквартирний будинок має право на отримання коштів підтримки ОСББ один раз.

Надання допомоги у фінансуванні капітального ремонту одного конструктивного елементу багатоквартирного будинку, співвласниками якого створено ОСББ, здійснюється за умови співфінансування мешканцями житлового будинку на реалізацію проекту в розмірі 8 грн., на 1 м2 загальної площі приміщень будинку.

Крок другий.

Для участі у відборі пропозицій на надання фінансової підтримки з міського бюджету головами та управляючими ОСББ з 01.11. до 09.01. (у відповідні робочі дні) кожного року дії Програми, надаються наступні документи, а саме:

 • заяву в довільній формі на ім’я голови комісії з відбору пропозицій по критеріям за підписом голови та/або управляючого ОСББ;
 • копію статуту об’єднання;
 • попередній кошторис;
 • лист-зобов’язання щодо співфінансування проекту за підписом голови та/або управляючого ОСББ за встановленоюформою;
 • довідку щодо загальної площі житлових та нежитлових приміщень житлового будинку за підписом голови та/або управляючого ОСББ;
 • оригінал протоколу загальних зборів про участь у відборі на виконання капітального ремонту за встановленою формою;
 • інформацію виконкому районної у місті ради, за встановленою формою, про дотримання ОСББ Правил благоустрою у місті Кривому Розі, затверджених рішенням міської ради від 21.10.2015 №4038, а саме: утримання прибудинкової території в задовільному стані, своєчасне проведення робіт з покосу карантинних рослин, очищення від снігу, участі в «чистих четвергах», прибиранні контейнерного майданчику;
 • розрахунок наявності/відсутності заборгованості співвласників за надані житлово-комунальні послуги (тепло-, водо-, газо-, електропостачання, вивезення твердих побутових відходів, з управління багатоквартирним будинком попереднім управителем), підтверджений довідками підприємств-надавачів житлово-комунальних послуг, у якому відображено різницю між заборгованістю станом на 01 число місяця, що передує місяцю проведення конкурсу, та на 01 число такого ж місяця попереднього року в розрахунку на 1 м2 загальної площі будинку;

 • розрахунок розміру середньомісячних витрат ОСББ на проведення робіт з ремонту конструктивних елементів будинку та внутрішньобудинкових інженерних мереж у перерахунку на 1 м2 загальної площі приміщень будинку.

Розрахунок проводиться за формулою:

Z - розмір середньомісячних витрат ОСББ на проведення робіт з ремонту конструктивних елементів та внутрішньобудинкових інженерних мереж у перерахунку на 1 м2 загальної площі приміщень будинку (визначається у грн./м2);

Е - загальна сума коштів, фактично витрачена ОСББ на проведення робіт з ремонту конструктивних елементів та внутрішньобудинкових інженерних мереж, підтверджена даними бухгалтерського обліку (визначається у грн.):

Т – кількість місяців з моменту самостійної господарської діяльності ОСББ до моменту підготовки пропозицій для участі у відборі (визначається у місяцях);

S – загальна площа будинку (визначається у м2).

 • узагальнюючу інформація щодо переліку робіт з ремонту конструктивних елементів та внутрішньобудинкових інженерних мереж із зазначенням загальних сум та по видах виконаних робіт.

У разі надання комісії з відбору пропозицій висновку про стан будівельних конструкцій житлового будинку, виконаний спеціалізованою організацією, яка має відповідні документи згідно з вимогами чинного законодавства України, в якому технічний стан конструктивного елементу будинку віднесено до ІV категорії, ОСББ незалежно від критерій оцінювання, включається до складу переможців та поза чергою здійснюється капітальний ремонт. При цьому, якщо конструктивний елемент будинку перебуває в аварійному стані, то повинні бути застосовані заходи з відселення мешканців, для усунення непередбачуваної аварійної ситуації.

Пропозиції надаються у письмовій формі, в запечатаному конверті. Пакет документів прошивається нитками. На конверті повинно бути зазначено: повне найменування та місцезнаходження організатора відбору пропозицій за критеріями щодо надання фінансової підтримки, повне найменування ОСББ, його місцезнаходження, номери контактних телефонів, адреса електронної пошти.

Голови та/або управляючі ОСББ несуть персональну відповідальність за достовірність наданої інформації й документів відповідно до чинного законодавства України.

Крок третій.

Надані по відбору пропозиції реєструються у відповідному реєстрі, що ведеться секретарем комісії.

Після закінчення терміну подання пропозицій по відбору, комісія не пізніше наступного робочого дня здійснює їх розкриття.

Усі засідання комісій є відкритими та затверджуються протоколами.

Після розкриття пропозицій комісія їх опрацьовує та перевіряє в термін 5-ти робочих днів.

Після опрацювання пропозицій в установлений строк, головам та/або управляючим ОСББ надається 5-ть робочих днів для усунення виявлених під час перевірки недоліків, а саме:

 • надання не повного пакету документів;
 • виявлення, під час перевірки, недостовірної інформації (описок, арифметичних помилок при проведенні розрахунків).

Виправлені пропозиції від голів та/або управляючих ОСББприймаютьсякомісією не пізніше 10-ти робочих днів після розкриття пропозицій.

У разі надання головами та/або управляючими ОСББ пропозицій після встановленого строку, вони не підлягають перегляду та допущенню до вибудовуванню по критеріям.

Крок четвертий.

Після усунення головами та/або управляючими ОСББ виявлених під час перевірки недоліків комісія не пізніше 15-тиробочих днів, визначає переможців по критеріям.

Крок п’ятий.

Усі пропозиції оцінюються за бальною системою.

Максимальна кількість балів – 100, що враховують:

1. мінімальний розмір заборгованості мешканців багатоквартирного будинку за житлово-комунальні послуги у перерахунку на 1 м2 загальної площі будинку – до 50 балів;

2. наявність виконаних ОСББ робіт з ремонту конструктивних елементів та внутрішньобудинкових інженерних мереж будинку – до 45 балів. При цьому базовими є 30 балів, а за кожен вид робіт додається один бал;

3. виконання заходів, про дотримання ОСББ Правил благоустрою у місті Кривому Розі, затверджених рішенням міської ради від 21.10.2015 №4038, а саме: утримання прибудинкової території в задовільному стані, своєчасне проведення робіт з покосу карантинних рослин, очищення від снігу, участі в «чистих четвергах», прибиранні контейнерного майданчику. Оцінюється в 1 бал за кожен захід. Максимальна кількість 5 балів.

Крок шостий.

Переможцями конкурсу стають голови та/або управляючі ОСББ пропозиції яких набрали найбільшу кількість балів.

При визначенні переможців комісія враховує обсяг коштів, передбачених у міському бюджеті для фінансування Програми.

Крок сьомий.

Переможці конкурсу укладають договори на реалізацію проектів – переможців з головними розпорядниками коштів.

Алгоритм

щодо виконання капітального ремонту у житлових будинках, яких створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

(за умови надання звернень щодо виконання капітального ремонту в житлових будинках ОСББ)

На виконання Програми підтримки об’єднань співвласників багатоквартирного будинку в м. Кривому Розі на 2020-2022 роки.

Крок перший.

Фінансова підтримка надається для проведення капітального ремонту житловим будинкам, у яких створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі – ОСББ), які не отримували фінансову допомогу з міського бюджету.

Один багатоквартирний будинок має право на отримання коштів підтримки ОСББ один раз.

Надання допомоги у фінансуванні капітального ремонту одного конструктивного елементу багатоквартирного будинку, співвласниками якого створено ОСББ, здійснюється за умови співфінансування мешканцями житлового будинку на реалізацію проекту в розмірі 8 грн., на 1 м2 загальної площі приміщень будинку.

Крок другий.

Щороку виконкоми районних у місті рад надають пропозиції щодо представників району для участі у комісії на визначення переліку житлових будинків, в яких створено ОСББ для виконання капітального ремонту.

Крок третій.

За результатами наданих пропозицій виконкомів районних у місті рад, рішенням виконкому Криворізької міської ради затверджується комісія щодо розгляду заяв голів та/або управляючих ОСББ на виконання капітальних ремонтів житлових будинків. Зазначена комісія створюється щороку, у період дії Програми.

Крок четвертий.

Фінансова підтримка на виконання капітального ремонту, одного конструктивного елементу надається на житловий будинок в якому створено ОСББ, голови та/або управляючі якого з 02.01. по 31.01. (робочі дні) дії Програми, подали звернення до виконкому Криворізької міської ради щодо виділення допомоги для виконання капітального ремонту житлового будинку.

Звернення, які находили раніше до виконкому Криворізької міської ради, Криворізької міської ради та департаменту розвитку інфраструктури міста щодо вирішення питання виконання капітального ремонту в житлових будинках, яких створено ОСББ, не враховуються.

Крок п’ятий.

Для отримання коштів на підтримку ОСББ голова та/або управляючий ОСББ надає наступні документи:

 • заяву в довільній формі за підписом головита/або управляючого ОСББ;
 • копію статуту ОСББ;
 • копію витягу із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців про державну реєстрацію об’єднання співвласників багатоквартирного будинку;
 • оригінал протоколу загальних зборів про виконання капітального ремонту одного конструктивного елементу будинка, мешканцями яких створено ОСББ та згоди щодо співфінансування;
 • документ, що підтверджує повноваження голови та/або управляючого ОСББ;
 • лист-зобов’язання щодо співфінансування робіт з капітального ремонту мешканцями житлового будинку за підписом голови та/або управляючого ОСББ;
 • довідку про відкриття банківського рахунку;
 • довідку щодо загальної площі житлових та нежитлових приміщень житлового будинку за підписом голови та/або управляючого ОСББ.

У разі надання комісії висновку про стан будівельних конструкцій житлового будинку, виконаний спеціалізованою організацією, яка має відповідні документи згідно з вимогами чинного законодавства України, в якому технічний стан конструктивного елементу будинку віднесено до ІV категорії, ОСББ незалежно від черговості включається до складу житлових будинків, яким поза чергою здійснюється капітальний ремонт. При цьому, якщо конструктивний елемент будинку перебуває в аварійному стані, то повинні бути застосовані заходи з відселення мешканців, для усунення непередбачуваної аварійної ситуації.

Усі документи надаються разом з заявою скріплені підписом, (у разі наявності) печаткою ОСББ, прошитими та пронумерованими.

У разі перереєстрації житлово-будівельного кооперативу в ОСББ, підтримка ОСББ здійснюється у тому ж обсязі, що і при створені ОСББ.

Кошти підтримки ОСББ спрямовуються виключно для здійснення капітального ремонту спільного майна багатоквартирного будинку та не підлягають розподілу між співвласниками.

Голови та/або управляючі ОСББ несуть персональну відповідальність за достовірність наданої інформації й документів відповідно до чинного законодавства України.

Крок шостий.

Черговість виконання капітальних ремонтів формується відповідно до заяв наданих головами та/або управляючими ОСББ щодо виконання капітального ремонту. У разі, якщо заяви надійшли в один день, черговість вибудовується по номеру реєстрації звернення.

Перелік житлових будинків, де необхідно виконати капітальний ремонт житлових будинків, в яких створено ОСББ оприлюднюється на офіційних сайтах виконкому Криворізької міської ради.

З черговістю виконання капітального ремонту житлових будинків, де необхідно виконати капітальний ремонт можна ознайомитись на офіційних сайтах виконкому Криворізької міської ради.

Крок сьомий.

На початку року з 01.02. по 05.02. голови та управляючі ОСББ, яких визначили комісійно з урахуванням бюджету конкурсу, надають членам комісії попередній кошторис на виконання капітального ремонту житлового будинку, в якому створено ОСББ.

Крок восьмий.

По наданим попереднім кошторисам головами та/або управляючими ОСББ, комісія в межах наданого фінансування з міського бюджету, визначає загальну суму коштів на виконання капітального ремонту.

Крок дев’ятий.

Комісія затверджує остаточний перелік будинків ОСББ з урахування фінансової можливості передбаченої у міському бюджеті на поточний рік для фінансування Програми, який оприлюднюється на офіційних сайтах виконкому Криворізької міської ради.

Крок десятий.

Протягом року після отримання підтримки ОСББ голова та/або управляючий ОСББ зобов’язані надати головному розпоряднику (департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради) акти виконаних робіт у межах коштів, перерахованих на рахунок ОСББ та фотоматеріали (або інші візуальні матеріали) виконання заходів з капітального ремонту житлового будинку.
Телефон для довідок: 92-15-44