Програми підтримки співвласників багатоквартирних будинків Програми підтримки співвласників багатоквартирних будинків

Програма "Теплий дім"

2017 2018 2019 2020 2021
ПОЛОЖЕННЯ про конкурс проектів «Теплий дім»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про конкурс проектів «Теплий дім» (надалі – Поло-ження) встановлює порядок проведення конкурсу проектів «Теплий дім» (надалі – конкурс).
1.2. Конкурс проводиться в рамках реалізації Програми «Теплий дім» й передбачає реалізацію заходів з енергозбереження в багатоквартирних будин-ках для їх співвласників у м. Кривому Розі на 2012 – 2021 роки.
1.3. Мета конкурсу:
1.3.1 упровадження енергозберігаючих технологій, що сприяють еко-номному споживанню теплової енергії;
1.3.2 підвищення рівня комфорту проживання мешканців у багатоквартирних будинках;
1.3.3 залучення мешканців багатоквартирних будинків до проектів з розвитку міста;
1.3.4 отримання мешканцями міста економії при оплаті житлово-комунальних послуг;
1.3.5 зниження викидів вуглекислого газу в атмосферу;
1.3.6 надання фінансової допомоги співвласникам багатоквартирних будинків для підтримки в належному стані будинків;
1.3.7 об'єднання ресурсів органів місцевого самоврядування та спів-власників багатоквартирних будинків через співфінансування проектів.
1.4. Формування бюджету конкурсу проводиться коштом міського бюд-жету, співвласників та управителів багатоквартирних будинків (за зго-дою).
1.5. Обов'язковою умовою надання співфінансування є внесок конкур- санта на реалізацію проекту, отриманий від співвласників будинку на реалізацію заходів з енергозбереження, у тому числі оплата співвласниками виготовлення проектно-кошторисної документації та комплексної державної експертизи (у разі виконання капітального виду ремонтних робіт).
1.6. До участі в конкурсі запрошуються управителі багатоквартирних бу-динків і їх прибудинкових територій, яких співвласники на загальних зборах уповноважили на реалізацію заходів з енергозбереження (надалі – конкурсан-ти).
1.7. Співвласники багатоквартирних будинків при прийнятті рішень щодо спільного майна керуються Законом України «Про особливості здійснення
права власності у багатоквартирному будинку».
1.8. Допускається залучення коштів з інших джерел, не заборонених чин-
ним законодавством України.
1.9. Фінансування проектів коштом міського бюджету здійснюється при забезпеченні співфінансування співвласниками вартості заходів з енерго-збереження.
1.10. Кожен конкурсант може подати конкурсні пропозиції відносно багатоповерхових будинків, де він надає послуги з їх утримання.
1.11. Основні терміни, що вживаються в Положенні:
Конкурсна пропозиція – це комплект документів, що готуються та подаються конкурсній комісії з проведення конкурсу конкурсантом згідно з вимогами, затвердженими Положенням.
Управитель багатоквартирного будинку (надалі - управитель) – фізична особа-підприємець або юридична особа-суб’єкт підприємницької діяльності, яка за договором із співвласниками забезпечує належне утримання та ремонт спільного майна багатоквартирного будинку і прибудинкової території та належні умови проживання і задоволення господарсько-побутових потреб, має досвід роботи за відповідним профілем не менше двох років (викладено термін пункту 1.11. розділу 1. «Управитель багатоквартирного будинку» в новій редакції згідно рішення виконкому міської ради від 10.05.2017 №232).

2. ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ

2.1. Упровадження заходів з енергоефективності та енергозбереження в багатоквартирних будинках, а саме:
2.2. Надання допомоги співвласникам багатоквартирних будинків на впровадження заходів з енергозбереження в будинках.
2.3. Об’єднання коштів міського бюджету та коштів співвласників на впровадження заходів з енергозбереження в будинках.
2.4. Поліпшення стану житлового фонду.

3. ІНФОРМАЦІЙНА КАМПАНІЯ

3.1. З метою широкого інформування громадськості з питань проведення конкурсу проводиться інформаційна кампанія:
3.1.1 створюється спеціальний веб-ресурс конкурсу на базі офіційного веб-сайту виконкому Криворізької міської ради в мережі Інтернет, на якому
розміщується актуальна інформація щодо процедури проведення конкурсу, публікуються оголошення про його переможців;
3.1.2 поширюються оголошення про конкурс на офіційному вебсайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету, у засобах масової інформації (викладено у новій редакції відповідно до рішення виконкому міської ради від 17.12.2019 №603).
3.2. Відповідальними за проведення інформаційної кампанії є управління преси, інформаційної діяльності та внутрішньої політики, інформаційно-комунікаційних технологій виконкому Криворізької міської ради.» (викладено у новій редакції відповідно до рішення виконкому міської ради від 17.12.2019 №603).
3.3. Конкурсанти самостійно за власний кошт організовують інфор-маційні заходи серед співвласників багатоквартирних будинків міста з
роз’ясненням переваг власного проекту.

4. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРСУ

4.1. Для організації та проведення конкурсу створюється конкурсна ко-місія з проведення конкурсу проектів «Теплий дім» (надалі – конкурсна комісія).
4.2. Конкурсна комісія в діяльності керується чинним законодавством України.
4.3. Члени конкурсної комісії виконують обов’язки на громадських заса-дах.
4.4. Конкурсна комісія утворюється в складі голови, заступника голови, секретаря та членів комісії.
4.5. Голова конкурсної комісії:
4.5.1 здійснює керівництво діяльністю конкурсної комісії;
4.5.2 скликає засідання конкурсної комісії;
4.5.3 головує на засіданнях конкурсної комісії;
4.5.4 забезпечує виконання покладених на конкурсну комісію завдань, ухвалює в межах компетенції рішення, організовує й контролює їх виконання.
4.6. Заступник голови конкурсної комісії в разі відсутності голови виконує його обов'язки.
4.7. Секретар конкурсної комісії:
4.7.1 проводить реєстрацію конкурсних пропозицій;
4.7.2 здійснює їх попередню перевірку;
4.7.3 за рішенням голови конкурсної комісії скликає її засідання;
4.7.4 надає конкурсантам методичні рекомендації, консультації щодо організації, умов та порядку проведення конкурсу.
4.8. Конкурсна комісія:
4.8.1 координує роботу та організаційно-технічні заходи щодо підготов-ки й проведення конкурсу;
4.8.2 у разі потреби, залучає до проведення конкурсу експертів, фахівців відповідних проектних установ та виконкому міської ради;
4.8.3 ухвалює рішення про допущення (недопущення) проектів конкур-сантів до участі в конкурсі;
4.8.4 має право звернутися в межах повноважень за підтвердженням
інформації, наданої конкурсантами, до органів державної влади, підприємств,
установ, організацій відповідно до їх компетенції;
4.8.5 визначає дати початку проведення конкурсу та закінчення прийому конкурсних пропозицій (доповнено пункт 4.8. розділу 4. підпунктом 4.8.5 згідно рішення виконкому міської ради від 10.05.2017 №232).
4.9. Члени конкурсної комісії зобов’язані не допускати конфлікту інтересів під час розгляду конкурсних пропозицій.
4.10. Організаційною формою роботи конкурсної комісії є засідання, що проводяться в разі необхідності й вважаються повноважними, якщо на них присутні більше половини членів її складу.
4.11. Рішення конкурсної комісії приймаються простою більшістю голосів, присутніх на її засіданні членів, і оформлюються протоколами, що підписуються головою та секретарем конкурсної комісії.
4.12. У разі рівної кількості голосів «за» і «проти»:
4.12.1 вирішальним є голос голови конкурсної комісії;
4.12.2 береться до уваги дата проведення загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку з питань реалізації заходів з енергозбереження в ньому й перевага надається проекту, що за датою був затверджений зборами раніше.

5. ПРОЦЕДУРА КОНКУРСУ

5.1. Дати початку проведення конкурсу та закінчення прийому кон-курсних пропозицій визначаються конкурсною комісією (викладено пункт 5.1. розділу 5. в новій редакції згідно рішення виконкому міської ради від 10.05.2017 №232).
Конкурс проводиться один раз на рік (доповнено пункт 5.1. розділу 5. згідно рішення виконкому міської ради від 14.02.2018 №77).
5.2. Усі конкурсанти, крім тих, які вже брали участь у конкурсі або в яких відбулися зміни в документах, зміна керівника, подають конкурсній комісії копії, завірені належним чином:
5.2.1 виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
5.2.2 статуту (положення);
5.2.3 паспорта керівника організації або фізичної особи-підприємця (викладено у новій редакції відповідно до рішення виконкому міської ради від 17.12.2019 №603).
5.3. Конкурсна пропозиція подається секретарю конкурсної комісії з проведення конкурсу за адресою: управління благоустрою та житлової політики виконкому міської ради, пл. Молодіжна, 1, м. Кривий Ріг, 50101, каб.552, що має включати:
5.3.1 проект, який містить:
5.3.1.1 опис проекту;
5.3.1.2 орієнтовний розрахунок щодо об’ємів та вартості заходів з енергозбереження (викладено в новій редакції у розділі 5. підпункт 5.3.1.2 згідно рішення виконкому міської ради від 10.11.2017 №476);
5.3.1.3 графічну частину в довільній формі (у разі необхідності);
5.3.2 оригінал протоколу загальних зборів співвласників багатоквар-тирного будинку про вирішення питання щодо участі в співфінансуванні проекту із зазначенням розміру співфінансування за рахунок співвласників. Протокол має бути підписаним співвласниками у відповідності до вимог Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» та завірений управителем (виключено фразу у розділі 5. у підпункті 5.3.2 «згідно з вимогами вказаного закону» згідно рішення виконкому міської ради від від 10.11.2017 №476);
5.3.3 заяву;
5.3.4 інформацію в довільній формі про те, що конкурсант не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура, не має заборгованості сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), про відсутність судимості в уповноваженого підпи-сувати договори з головним розпорядником коштів;
5.3.5 розрахунок щодо наявності/відсутності заборгованості спів-власників за надані житлово-комунальні послуги, підтверджений довідками підприємств-надавачів житлово-комунальних послуг, що містить різницю між заборгованістю станом на 01 число місяця, що передує місяцю, у якому проводиться конкурс, та заборгованістю на 01 число такого ж місяця попереднього року, у розрахунку на 1 м загальної площі будинку (викладено пункт 5.3.5 розділу 5. в новій редакції згідно рішення виконкому міської ради від 10.05.2017 №232);
5.3.6 розрахунок розміру співфінансування (на 1 м2 площі квартир та нежитлових приміщень будинку) від співвласників багатоквартирного будинку на заходи з енергозбереження (доповнено пункт 5.3. розділу 5. підпунктом 5.3.6 згідно рішення виконкому міської ради від 10.11.2017 №476).
5.4. Вартість заходів з енергозбереження в конкурсних пропозиціях не повинна перевищувати 300 тис. грн., включаючи суму коштів співвласників багатоквартирних будинків (замінено в розділі 5. у пункті 5.4. вартість заходів з енергозбереження з «200 тис.грн.» на «300 тис.грн.» згідно рішення виконкому міської ради від 10.11.2017 №476);
5.5. Конкурсні пропозиції надаються українською мовою на паперових носіях за підписом уповноваженої особи конкурсанта, прошиті, прону-меровані та скріплені печаткою.
5.6. Окрім зазначених документів конкурсна пропозиція може містити
схеми, малюнки, діаграми, зображення та інші матеріали, що розкривають її зміст.
5.7. Подані конкурсні пропозиції реєструються у відповідному реєстрі, що ведеться секретарем конкурсної комісії.
5.8. Зареєстровані проекти не допускаються до участі в конкурсі в разі:
5.8.1 виявлення недостовірної інформації в поданому пакеті документів;
5.8.2 якщо конкурсант, який розробив і подав проект, перебуває в стадії ліквідації або реорганізації;
5.8.3 якщо документи на конкурс були подані після закінчення встановленого терміну;
5.8.4 якщо конкурсна пропозиція надана не в повному обсязі (пункти 5.2, 5.3) або не відповідає вимогам Положення;
5.8.5 якщо проект передбачає отримання прибутку учасником конкурсу (у
разі, якщо учасник є виконавцем робіт);
5.8.6 якщо проект передбачає отримання заробітної плати, винагороди та інших компенсаційних виплат учасниками (окрім фінансування підрядних робіт);
5.8.7 якщо проект спрямований на погашення боргових зобов'язань і матеріального збитку;
5.8.8 якщо проект передбачає витрати на придбання ліцензій, патентів і товарних знаків.
5.9. Конкурсанти несуть відповідальність за достовірність наданої інформації й документів відповідно до чинного законодавства України.
5.10. Інформація, що міститься в конкурсних пропозиціях, є конфіден-ційною й не підлягає розголошенню секретарем, головою, заступником голови й членами конкурсної комісії стороннім особам та іншим конкурсантам.
5.11. Конкурсант має право відкликати конкурсну пропозицію не піз-
ніше 1-го календарного дня до кінцевого терміну подання конкурсних пропо-
зицій, повідомивши про це конкурсну комісію письмово.
5.12. Після закінчення терміну подачі конкурсних пропозицій секретар
конкурсної комісії проводить попередню їх перевірку протягом 5-ти робочих
днів.
5.13. Після розгляду конкурсних пропозицій, конкурсна комісія протягом 7-ми робочих днів визначає переможців, що фіксується у відповідних протоколах її засідання.
5.14. Інформація про результати конкурсу розміщується на офіційному вебсайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету, у засобах масової інформації протягом трьох робочих днів від дати підписання головою та секретарем конкурсної комісії протоколу про визнання переможців конкурсу (викладено у новій редакції відповідно до рішення виконкому міської ради від 17.12.2019 №603).
5.15. Протягом 3-х робочих днів конкурсна комісія письмово повідомляє переможців конкурсу про перемогу.
5.16. Переможці конкурсу укладають договори на реалізацію проектів-переможців з головними розпорядниками коштів.
5.17. Витрати конкурсантів, пов’язані з участю у виготовленні проекту, не відшкодовуються (пункти 5.3.-5.18. розділу 5. попередньої редакції вважати пунктами 5.2.-5.17. згідно рішення виконкому міської ради від 10.05.2017 №232).

6. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПРОЕКТІВ

6.1. Оцінювання проводяться за бальною системою. Максимальна кіль-кість балів – 100.
6.2. Мінімальний розмір заборгованості за житлово-комунальні послуги в перерахунку на 1м2 загальної площі – до 50 балів.
6.3. Найбільший розмір співфінансування від співвласників багато-квартирного будинку на заходи з енергозбереження, розрахований на 1 м2 площі квартир та нежитлових приміщень будинку – до 50 балів (викладено в новій редакції у розділі 6. пункт 6.3. згідно рішення виконкому міської ради від від 10.11.2017 №476).

7. ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТІВ

7.1. Співвласники багатоквартирних будинків, які стали переможцями у конкурсі проектів «Теплий дім», перераховують кошти, необхідні для співфінансування вартості заходів з енергозбереження на окремий банківський рахунок, відкритому управителем, у розмірах, задекларованих у конкурсній документації.
7.2. Фінансування заходів з енергозбереження з міського бюджету здійснюється тільки за умови підтвердження управителем оплати частини вартості цих заходів у розмірах, задекларованих у конкурсній документації (виключено фразу у розділі 7. у пункті 7.2. «згідно з кошторисом» згідно рішення виконкому міської ради від 10.11.2017 №476).
7.3. У разі відсутності підтвердження, зазначеного у п.7.2., конкурсна комісія на своєму засіданні визначає іншого переможця.
7.4. Обсяг коштів у міському бюджеті на фінансування проектів визначається на відповідний бюджетний рік, виходячи з можливостей його дохідної частини на підставі бюджетного запиту головного розпорядника коштів з відповідним обґрунтуванням та розрахунком, наданим в порядку, передбаченому законодавством України (викладено пункт 7.4. розділу 7. в новій редакції згідно рішення виконкому міської ради від 10.05.2017 №232).
7.5. Фінансування реалізації проектів з енергозбереження в багатоквар-
тирних будинках для співвласників багатоквартирного будинку здійснюється коштом міського бюджету в межах видатків, передбачених на рік, управителів багатоквартирних будинків та їх прибудинкових територій (за згодою), за рахунок коштів співвласників зазначених будинків, отриманих за додатковими угодами на виконання робіт з енергозбереження, та за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.
При визначенні переможців конкурсна комісія враховує обсяг коштів, передбачених у міському бюджеті для фінансування Програми. (доповнено пункт 5.1. розділу 5. згідно рішення виконкому міської ради від 14.02.2018 №77).
7.6. Переможець конкурсу буде мати статус одержувача бюджетних
коштів, якого розпорядник бюджетних коштів уповноважив на виконання за-
ходів з енергозбереження в багатоквартирних будинках.
У разі наявності коштів міського бюджету на фінансування Програми в межах бюджетного періоду, конкурсна комісія має право додатково визначити будинки, мешканці яких взяли участь у конкурсі та набрали найбільшу після переможців кількість балів, для реалізації заходів з енергозбереження, передбачених Програмою.»; (доповнено пункт 5.1. розділу 5. згідно рішення виконкому міської ради від 14.02.2018 №77).

7.7. Усі операції з бюджетними коштами мають відповідати вимогам законодавства у сфері бюджетних відносин.
7.8. Відкриття рахунків, реєстрація бюджетних (фінансових) зобов’язань та проведення платежів здійснюються за порядком, визначеним тери-торіальними органами Державної казначейської служби України відповідно до порядків, затверджених відповідними наказами Міністерства фінансів України.
7.9. Оплата з реалізації проектів з енергозбереження в багатоквартирних будинках для співвласників багатоквартирного будинку здійснюється згідно з вимогами Бюджетного кодексу України та іншими чинними нормативно-правовими актами.
7.10. Невикористані на кінець року кошти міського бюджету повертаю-ться не пізніше 10-ти днів до завершення бюджетного року (у термін, передбачений вимогами чинного законодавства України) на рахунки міського бюджету (в розділі 7. попередньої редакції виключено пункти 7.7.,7.8.,7.9.; пункти 7.10. – 7.13. попередньої редакції вважати пунктами 7.7. – 7.9. відповідно, згідно рішення виконкому міської ради від 10.05.2017 №232, вважати пункт 7.13. попередньої редакції пунктом 7.10. згідно рішення виконкому міської ради від 10.11.2017 №476).

8. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ УМОВ КОНКУРСУ

Відповідальні виконавці (головні розпорядники та одержувачі коштів міського бюджету) забезпечують цільове ефективне використання бюджетних коштів протягом усього строку реалізації проектів-переможців конкурсу в межах бюджетних призначень.

9. ЗВІТНІСТЬ ТА МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ

9.1. Моніторинг реалізації проектів здійснюється головними розпоряд-никами коштів на підставі інформації, що надається переможцями конкур-су щомісячно до 5 числа місяця, наступного за звітним.
9.2. Упродовж місяця з дати завершення реалізації проектів переможці конкурсу надають конкурсній комісії документи, що підтверджують реалізацію проекту (копії укладених договорів, акти виконаних робіт тощо), власний внесок переможця конкурсу, фотоматеріали (або інші візуальні матеріали) стану виконання проекту до та після його реалізації.
9.3. Переможці конкурсу повинні оприлюднювати звіти про цільове використання коштів в мережі Інтернет на єдиному веб-порталі використання публічних коштів Є-Data.