Перелік установ організацій Охорона здоров'я Центри первинної допомоги Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №4" Криворізької міської ради

Логінова Анжеліка Анатоліївна

Логінова Анжеліка Анатоліївна


Логінова Анжеліка Анатоліївна
Посада: Головний лікар
Місце роботи: Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №4" Криворізької міської ради
Освіта: Вища медична
Дата народження: 19 серпня 1976 р.
Місце народження: с. Володарське, Володарського району, Кокчетавської області
Загальний стаж:
(роки)
19
2 (стаж державної служби)
Телефон: (067) 628-51-49

Прийом громадян

Порядок запису:

 

немає
Розпорядок (дні та часи прийому):
  • Пн перш(а,ий) (1000–1700) перерва (1230–1300)
  • Ср (1000–1700) перерва (1230–1300)

Повноваження за розподілом посадових обов’язків

Здійснювати керівництво підприємством відповідно до чинного законодавства України та нормативно-правових актів, що визначають діяльність установ охорони здоров'я.
Організовувати лікувально - профілактичну, адміністративно- господарську та фінансово-економічну діяльність підприємства.
Співпрацювати з органами місцевого самоврядування, закладами охорони здоров'я міста, громадськими організаціями та забезпечувати взаємодію підрозділів підприємства.
Планувати роботу підприємства, подавати плани роботи на затвердження до Управління та забезпечувати їх виконання.
Забезпечувати виконання рейтингових показників діяльності підприємства. Здійснювати систематичний аналіз показників роботи підприємства, вживати заходи щодо їх оптимізації, видавати відповідні директивні документи з цього питання.
Звітувати у встановлені терміни про виконання показників роботи установи перед Управлінням.
Забезпечувати проведення державної акредитації підприємства.
Забезпечувати своєчасне отримання ліцензій на медичну діяльність підприємства та на придбання, отримання, зберігання, облік, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Організовувати і забезпечувати інтенсифікацію лікувально- діагностичного процесу, удосконалювання консультативної служби, спеціалізованих видів медичної допомоги населенню.
Впроваджувати в практику роботи підприємства передовий досвід та досягнення медичної науки.
Забезпечувати підвищення рівня медичної допомоги населенню, вживати заходи щодо зниження захворюваності, втрати працездатності, інвалідності, смертності.
Забезпечувати проведення диспансеризації населення, розробку комплексу заходів, спрямованих на зміцнення здоров'я населення, затвердження здорового способу життя, збільшення активного довголіття.
Організовувати роботу з підбору, розстановки та використання медичних кадрів та іншого персоналу. Створювати належні виробничі умови, забезпечувати додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці. Здійснювати контроль за додержанням працівниками закладу правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки та протипожежного захисту.
Систематично доводити до відома працівників установи накази, розпорядження, інструктивно-методичні вказівки вищих органів та забезпечувати їх своєчасне виконання.
Розглядати та затверджувати плани роботи структурних підрозділів підприємства, графіки роботи персоналу, посадові інструкції працівників підприємтва та інші службові інструкції.
Організовувати проведення засідань медичної ради, нарад співробітників закладу, конференцій лікарів, планових та позачергових обходів структурних підрозділів підприємтва.
Здійснювати керівництво медичною радою підприємства.
Розпоряджатися грошовими коштами та майном, залучати позабюджетні асигнування згідно з чинним законодавством.
Складати:
Цивільно-правові, господарські та інші угоди.
Штатний розпис установи та подавати його на затвердження до Управління.
Кошторис установи, подавати його на затвердження до Управління, забезпечувати його виконання.
Забезпечувати контроль за достовірністю обліку та використанням матеріальних цінностей.
Забезпечувати ефективне використання бюджетних коштів та збереження закріпленого за підприємством комунального майна.
Дотримуватися встановленого у місті порядку укладання договорів оренди комунального майна, закріпленого за підприємтвом, забезпечувати своєчасність та повноту сплати орендарями орендної плати.
Забезпечувати виконання зобов'язань перед бюджетом та соціальними фондами щодо сплати податків, зборів та обов'язкових платежів, щодо виплати заробітної плати працівникам і дотримання погодженого графіку погашення відповідної заборгованості у разі її наявності.
Забезпечувати надання у встановленому порядку та у встановлені терміни статистичної та фінансової звітності про діяльність підприємства.
Звітувати перед трудовим колективом про проведену роботу з питань виконання планів, показників діяльності підприємства та колективного договору.
Здійснювати прийом працівників підприємства та населення з особистих питань згідно з графіком прийому. Забезпечувати своєчасний розгляд звернень громадян, приймати по ним конкретні рішення і контролювати їх виконання.
Здійснювати керівництво та являтися начальником об'єкту цивільного захисту населення, відповідати за постійну готовність, своєчасне планування і проведення заходів щодо надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.
Організовувати своєчасну та ретельну перевірку всіх надзвичайних випадків у закладі, про результати перевірки та вжиті заходи негайно повідомляти Управління.
Підвищувати свою кваліфікацію не рідше одного разу на п'ять років з наступною атестацією на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії за фахом "Організація та управління охороною здоров'я".
Дотримуватися принципів етики та медичної деонтології.
Контролювати придбання, отримання, зберігання, облік, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та спеціальних рецептурних бланків.
Здійснювати заходи щодо захисту навколишнього природного середовища, дотримання нормативів, лімітів використання природних та паливно-енергетичних ресурсів.

Є можливість задати питання: