Перелік установ організацій Освіта і наука, сім'я та молодь Заклади вищої освіти

Державний вищий навчальний заклад "Криворізький національний університет"

Державний вищий навчальний заклад "Криворізький національний університет"

Ступнік Микола Іванович
Посада: ректор
Телефон: 409-06-06, 409-06-20

- здійснює керівництво Криворізьким технічним університетом на підставі єдиноначальності та умовах, викладених в контракті, у відповідності з чинним законодавством України, рішеннями уряду, міністерства і Статутом університету;
- підзвітний Міністерству освіти і науки України в межах, встановлених чинним законодавством, Статутом університету;
- самостійно вирішує всі питання управління (керівництва) діяльністю навчального закладу за винятком тих, які законодавством внесені до компетенції міністерства, загальних зборів (конференції) колективу, Вченої ради навчального закладу;
- діє від імені закладу без доручення, представляє його в усіх органах, установах, організаціях, підприємствах держави і за її межами;
- затверджує в установленому порядку структуру та штатний розпис університету;
- видає накази, розпорядження і дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників університету;
в і д п о в і д а є з а:
- проведення навчально – виховного процесу на рівні державних стандартів якості освіти, підготовку спеціалістів відповідних рівнів кваліфікації;
- виконання державного замовлення та договірних зобов’язань по підготовці спеціалістів для потреб народного господарства;
- високоефективне і стійке фінансово - економічне, господарське становище, науково-виробничу та комерційну діяльність;
- своєчасне подання Міністерству встановленої статистичної, бухгалтерської звітності;